2:56 PM, 14/05/2015

Ngành Tài chính triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh

(Chinhphu.vn) -  “Hoàn thiện thể chế vận hành thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, chứng khoán; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…” là một trong những nhiệm vụ được Bộ Tài chính đề ra tại Quyết định 715/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Ảnh minh họa

Kế hoạch hành động tập trung vào các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế vận hành thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, chứng khoán; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Cụ thể, rút ngắn thời gian nộp thuế đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6 còn không quá 121,5 giờ/năm.  Phấn đấu đến hết năm 2016 thời gian thực hiện thủ tục về thuế đối với doanh nghiệp, thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) được rút ngắn xuống còn dưới 119 giờ/năm và đạt mức trung bình của các nước ASEAN-4 đối với 03 nhóm chỉ tiêu mới: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Cùng với đó, rút ngắn thời gian hàng hóa xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Đến hết năm 2016, giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày.

Doanh nghiệp nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng Kế hoạch hành động với nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Đối với lĩnh vực thuế, rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC thuế theo hướng: giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế; sửa đổi 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế theo nội dung cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trước 30/6/2015.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30/9/2015. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, khiếu nại thuế bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế đúng thời gian quy định và 90% hồ sơ khiếu nại thuế được giải quyết đúng thời gian quy định.

Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện việc tổ chức tư vấn với thành phần gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, địa diện hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để tư vấn cho cơ quan thuế khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại của người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế tập trung thống nhất toàn quốc đối với doanh nghiệp trước 30/9/2015 và đối với hộ, cá nhân kinh doanh trước 30/9/2016.

Đối với lĩnh vực hải quan, triển khai có hiệu quả Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hải quan, trong đó đảm bảo Hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS) vận hành ổn định, bền vững, mở rộng thực hiện thanh toán điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới kết nối cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục thực hiện phương thức quản lý rủi ro trên cơ sở phân loại doanh nghiệp, phân loại người khai hải quan

Lan Phương

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản