12:57 PM, 06/04/2016

Tiền lương thực hiện hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Tươi (tuoi.stc.binhduong@...) hỏi: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 1 phần kinh phí có hoạt động sản xuất kinh doanh, khi tính chi phí phục vụ công tác thu có tính chi phí lương thì tính theo mức lương thực tế 1.150.000 đồng hay tính theo định mức lương phân bổ là 730.000 đồng?

Năm 2013, kinh phí ngân sách cấp cho đon vị = Biên chế x định mức/Biên chế (theo định mức địa phương mức lương là 730.000 đồng).

Theo bà Tươi hiểu, chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đơn vị có thể tính theo 2 cách sau:

Cách 1: Thu - chi phí (chi mức lương thực tế 1.150.000 đồng) = A + trích 40% cải cách tiền lương = 40% x A.

Cách 2: Thu - chi phí (trong đó chi theo mức lương định mức 730.000 đồng) = B + trích 40% cải cách tiền lương = 40% x B = C + chi cải cách tiền lương tăng 730.000 đồng lên 1.150.000 đồng (420.000 đồng) chi trong nguồn cải cách tiền lương (C).

Bà Tươi hỏi, trong 2 cách tính chi phí phục vụ công tác thu như nêu trên thì cách tính nào là đúng?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết c, điểm 3.1, khoản 3, Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định:

Đối với các hoạt động dịch vụ đơn vị có thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hoạt động dịch vụ và tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng loại dịch vụ; thì chi phí tiền lương, tiền công của người lao động thực hiện hoạt động dịch vụ đó, đơn vị được áp dụng theo chế độ tiền lương của doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

Đối với các hoạt động dịch vụ, đơn vị không thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc và hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng loại dịch vụ; thì chi phí tiền lương, tiền công của người lao động thực hiện hoạt động dịch vụ đó đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Theo đó, đơn vị căn cứ vào quy định về mức lương cơ sở của năm tài chính hiện hành để tính tiền lương vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản