CÙNG BẠN ĐỌC

CHƯƠNG I: BA ĐỘT PHÁ TỪ CUỘC ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỚI NHÂN DÂN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

I. Ba đột phá từ cuộc Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

II. Công tác đảm bảo hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ Chương trình Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng, ngày 09/02/2007: Bước đột phá về công nghệ Đối thoại trực tuyến

CHƯƠNG II: VÌ MỘT VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH; HỘI NHẬP THÀNH CÔNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. Nội dung cuộc Đối thoại trực tuyến với nhân dân của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

II. Các bộ, ngành trả lời câu hỏi của nhân dân tham gia buổi Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 09/02/2007

CHƯƠNG III: THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN TẠO NÊN SỰ ĐỒNG THUẬN CAO ĐỐI VỚI NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

I. Thêm nhiều hy vọng từ buổi Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng

II. Cuộc Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng qua góc nhìn báo chí nước ngoài

CHƯƠNG IV : THÔNG TIN THAM KHẢO