Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào
ngày 2-9-1945

Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Cụ Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ:   Ông Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền:  Ông Trần Huy Liệu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:  Ông Chu Văn Tấn
Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Ông Dương Đức Hiền
Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia: Ông Nguyễn Mạnh Hà
Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội: Ông Nguyễn Văn Tố 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Vũ Trọng Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế:  Ông Phạm Ngọc Thạch
Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Ông Đào Trọng Kim
Bộ trưởng Bộ Lao động:   Ông Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Tài chính:  Ông Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục: Ông Vũ Đình Hoè
Bộ trưởng không bộ: Ông Cù Huy Cận
Bộ trưởng không  bộ:   Ông Nguyễn Văn Xuân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản