Chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa II
(1960-1964)

Hội đồng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng
Các Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ông Phạm Hùng

Ông Võ Nguyên Giáp

Ông Phan Kế Toại

Ông Nguyễn Duy Trinh
Ông Lê Thanh Nghị

Những người phụ trách các văn phòng  Phủ Thủ tướng

Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp:

Ông Phạm Hùng (đến tháng 1-1963)

Ông Trần Hữu Dực (từ tháng 1-1963)

Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp: Ông Lê Thanh Nghị
Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính-Thương nghiệp:

Ông Hoàng Anh  (đến tháng 1-1963)

Ông Phạm Hùng (từ tháng 1-1963)

Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính:

Ông Trần Quốc Hoàn

Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo:

Ông Tố Hữu (đến tháng 1-1963)

Ông Lê Liêm (từ tháng 1-1963)

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

Ông Nguyễn Khang 

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Phan Kế Toại  (đến 30-4-1963)

Ông Ung Văn Khiêm  (từ 30-4-1963)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Phạm Văn Đồng (Thủ tướng kiêm chức đến 2-1961)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Ông Ung Văn Khiêm (từ 2-1961 đến 30-4-1963)

Ông Xuân Thủy (từ 30-4-1963)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Trần Quốc Hoàn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp:

Ông Nghiêm Xuân Yêm (đến 1-1963)    

Ông Dương Quốc Chính (từ 1-1963)

Bộ trưởng Bộ Nông trường: Ông Trần Hữu Dực (đến 1-1963)

Ông Nghiêm Xuân Yêm (từ 1-1963)

Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực:

Ông Dương Quốc Chính (đến 1-1963)
Ông  Hà Kế Tấn (từ 1-1963)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng:

Ông Nguyễn Văn Trân

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

Ông Kha Vạng Cân

Bộ trưởng Bộ Kiến trúc:

Ông Bùi Quang Tạo

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện:

Ông Phan Trọng Tuệ

Bộ trưởng Bộ Lao động:

Ông Nguyễn Văn Tạo

Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Hoàng Anh

Bộ trưởng Bộ Nội thương:

Ông Đỗ Mười (đến 1-1961)

Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 2-1961 là Quyền Bộ trưởng.Từ 1-1963 là Bộ trưởng)

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:

Ông Phan Anh

Bộ trưởng Bộ Văn hoá:

Ông Hoàng Minh Giám

Bộ trưởng Bộ Giáo dục:

Ông Nguyễn Văn Huyên

Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông Phạm Ngọc Thạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Nguyễn Duy Trinh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước:

Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 1-1963)

Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 1-1963)

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:

Ông Lê Quảng Ba

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ:

Ông Nguyễn Lương Bằng

Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất:

Ông Nguyễn Văn Vịnh

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ông Lê Viết Lượng (đến 1-1963)

Ông Tạ Hoàng Cơ (Quyền Tổng Giám đốc từ 1-1963)

Bộ trưởng không bộ, phụ trách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Lê Văn Hiến

Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước: Ông Lê Thanh Nghị

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản