Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa III
(1964-1971)

Hội đồng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng

Các Phó Thủ tướng:

Ông Phạm Hùng

Ông Võ Nguyên Giáp

Ông Phan Kế Toại
Ông Nguyễn Duy Trinh
Ông Lê Thanh Nghị          
Ông Nguyễn Côn (từ 11-1967)
Ông Đỗ Mười (từ 12-1969)

Ông Hoàng Anh (từ 4-1971)

Những người phụ trách các văn phòng Phủ Thủ tướng

Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Ông Trần Hữu Dực (đến 4-1965)
Ông Hoàng Anh (từ 4-1965 đến 12-1969)
Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp: Ông Lê Thanh Nghị (đến 2-1967)         
Ông Trần Danh Tuyên (từ 1967 đến 12-1969)
Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính-Thương nghiệp: Ông Phạm Hùng (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 4-1966)
Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 4-1966 đến 12-1969)

Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính:

Ông Trần Quốc Hoàn (đến 10-1965)

Ông Nguyyễn Văn Tạo (từ 10-1965)

Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo:

Ông Lê Liêm (đến 10-1965)

Ông Trần Quang Huy (từ 10-1965)

Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Phủ Thủ tướng:

Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 12-1969, sau khi sáp nhập ba Văn phòng Nông, Công nghiệp, Tài chính-Thương nghiệp)

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Ông Nguyễn Khang (đến 4-1965)         
Ông Trần Hữu Dực (từ 4-1965)
Bộ trưởng Chính phủ: Ông Xuân Thủy (từ 1968)

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Ung Văn Khiêm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Ông Xuân Thủy (đến 4-1965)

Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 4-1965)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm

 chức)

Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp:

Ông Dương Quốc Chính (đến 4-1965)

Ông Hoàng Anh (từ 4-1965 đến 11-1967)

Ông Nguyễn Văn Lộc (từ 11-1967 đến 4-1971)

Bộ trưởng Bộ Nông trường: Ông Nghiêm Xuân Yêm (đến 4-1971)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Hà Kế Tấn

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng:

Ông Nguyễn Văn Trân (đến 2-1967)

Ông Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 2-1967 đến 11-1967)  

Ông Nguyễn Hữu Mai (từ 11-1967 đến 12-1969)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ: Ông Kha Vạng Cân
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc: Ông Bùi Quang Tạo
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Phan Trọng Tuệ
Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Văn Tạo (đến 10-1965)           
Ông Nguyễn Hữu Khiếu (từ 10-1965)
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Hoàng Anh (đến 4-1965)
Ông Đặng Việt Châu (từ 4-1965)
Bộ trưởng Bộ Nội thương:

Ông Nguyễn Thanh Bình (đến 10-1966)

Ông Hoàng Quốc Thịnh (Quyền Bộ trưởng
từ 10-1966 đến 11-1967 là Bộ trưởng)

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:

Ông Phan Anh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Ông Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ông Nguyễn Văn Huyên

Bộ trưởng Bộ Y tế:

 Ông Phạm Ngọc Thạch (đến 3-1969)

Ông Nguyễn Văn Hưởng (từ 3-1969)

Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm

 chức đến 4-1965)

Ông Nguyễn Côn (từ 4-1965)

Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Nguyễn Văn Kha (từ 12-1969)
Ông Đặng Thí (từ 12-1969)

Ông Nguyễn Lam (từ 12-1969)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước: Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 10-1965, sau khi Ủy ban Khoa học Nhà nước tách thành hai cơ quan)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa (từ 10-1965)  
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Lê Quảng Ba 
Tổng Thanh tra Ủy ban Thanh tra của Chính phủ: Ông Nguyễn Lương Bằng (đến 9-1969)
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ (thành lập 12-1969): Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 12-1969)
Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất: Ông Nguyễn Văn Vịnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Tạ Hoàng Cơ
Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Hữu Mai (từ 12-1969, sau khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim: Ông Đinh Đức Thiện (từ 12-1969, sau khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp: Ông Tạ Quang Bửu (từ 10-1965, sau khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm: Ông Ngô Minh Loan (từ 12-1969, sau khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Vật tư: Ông Trần Danh Tuyên (từ 12-1969, sau khi thành lập Bộ)

Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước:

Ông Phạm Hùng (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 4-1965, sau khi thành lập Ủy ban, đến 10-1966)

Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 10-1966 đến 11-1967)
Ông  Đỗ Mười (từ 11-1967)

Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Hoàng Anh (Phó Thủ tướng kiêm chức, sau khi thành lập Ủy ban, từ 4-1971)

Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Nông nghiệp Trung ương:

Ông Nghiêm Xuân Yêm (đến 4-1971)

Ông Nguyễn Văn Lộc (từ 4-1971)    

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản