Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX (1992-1997)

Thủ tướng Chính phủ:

Ông Võ Văn Kiệt

Các Phó Thủ tướng:  

Ông Phan Văn Khải

Ông Nguyễn Khánh
Ông Trần Đức Lương

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:  

 Ông Đoàn Khuê

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:  

Ông Bùi Thiện Ngộ (đến 11-1996)
Ông Lê Minh Hương (từ 11-1996)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:  

Ông Nguyễn Mạnh Cầm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 

Ông Nguyễn Đình Lộc

Bộ trưởng Bộ Tài chính:         

Ông Hồ Tế (đến 11-1996)
Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại:

Ông Lê Văn Triết

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:  

Ông Đặng Hữu (đến 11-1996)
Ông Phạm Gia Khiêm (từ 11-1996)

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Ông Trần Đình Hoan

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Ông Bùi Danh Lưu (đến 11-1996)

Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:   

Ông Lê Ngọc Hoàn (từ 11-1996)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:   

Ông Ngô Xuân Lộc

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:      

Ông Đặng Vũ Chư (đến 10-1995 khi thành lập Bộ Công nghiệp)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng:   

Ông Trần Lum (đến 10-1995 khi thành lập Bộ Công nghiệp) 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng:   

Ông Vũ Ngọc Hải (đến 9-1992)  
Ông Thái Phụng Nê (từ 10-1993 đến 10-1995 khi thành lập Bộ Công nghiệp)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:  

Ông Đặng Vũ Chư (từ 10-1995 khi sáp nhập các Bộ thành Bộ Công nghiệp)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm:  

Ông Nguyễn Công Tạn (đến 10-1995 khi thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp:  

Ông Nguyễn Quang Hà (đến 10-1995 khi sáp nhập Bộ)

Bộ trưởng Bộ Thủy lợi:     

Ông Nguyễn Cảnh Dinh (đến 10-1995 khi sáp nhập Bộ)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ông Nguyễn Công Tạn (từ 10-1995 khi sáp nhập 3 Bộ: Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi)

Bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam (thành lập 10-1995):   

Ông Nguyễn Cảnh Dinh (từ 10-1995)

Bộ trưởng Bộ Thủy sản:

Ông Nguyễn Tấn Trịnh (đến 11-1996)
Ông Tạ Quang Ngọc (từ 11-1996)

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin:     

Ông Trần Hoàn (đến 11-1996)
Ông Nguyễn Khoa Điềm (từ 11-1996)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:      

Ông Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông Phạm Song (đến 9-1992)
Ông Nguyễn Trọng Nhân (từ 9-1992 đến 10-1995)        
Ông Đỗ Nguyên Phương (từ 10-1995)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: 

          
(từ 10-1995 đổi là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)  

Ông Đỗ Quốc Sam

Ông Trần Xuân Giá (từ 11-1996)

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về dự án đầu tư: 

(sau 10-1996 đổi là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư)   

Ông Đậu Ngọc Xuân (từ 10-1995 đến 10-1996) 

Ông Đỗ Quốc Sam (từ 11-1996)          

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi:   

Ông Hoàng Đức Nghi

Tổng thanh tra Nhà nước:    

Ông Nguyễn Kỳ Cẩm (đến 10-1995)
Ông Tạ Hữu Thanh (từ 10-1995)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:   

Ông Cao Sỹ Kiêm

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ:   

Ông Phan Ngọc Tường (đến 11-1996)
Ông Đỗ Quang Trung (từ 11-1996)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Ông Lê Xuân Trinh (đến 11-1996)
Ông Lại Văn Cử (từ 11-1996)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình:

Ông Mai Kỷ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc        
trẻ em:        

Bà Trần Thị Thanh Thanh

Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ:     

Ông Phan Văn Tiệm (đến 11-1996)

Bộ trưởng phụ trách công tác Thanh niên và Thể dục - Thể thao của Chính phủ:                             

Ông Hà Quang Dự

Bộ trưởng thường trực Ban chỉ đạo công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu:                                           

Ông Nguyễn Kỳ Cẩm (từ 11-1995 đến 11-1996)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản