Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII
(1981-1987)

Hội đồng Bộ trưởng

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Phạm Văn Đồng

Các Phó Chủ tịch:

Ông Tố Hữu (đến 6-1986)

Ông Võ Nguyên Giáp

Ông Huỳnh Tấn Phát (đến 6-1982)

Ông Võ Chí Công (đến 4-1982 và từ 6-1986)

Ông Đỗ Mười

Ông Nguyễn Lam (đến 4-1982)

Ông Trần Quỳnh (đến 2-1987)

Ông Võ Văn Kiệt (từ 4-1982)

Ông Đồng Sĩ Nguyên (từ 4-1982)

Ông Vũ Đình Liệu (từ 4-1982 đến 2-1987)

Ông Trần Phương (từ 4-1982 đến 1-1986)

Ông Nguyễn Cơ Thạch (từ 2-1987)

Ông Nguyễn Ngọc Trìu (từ 2-1987)

Ông Trần Đức Lương (đến 2-1987)

Ông Nguyễn Khánh (từ 2-1987)

Ông Đoàn Duy Thành (từ 2-1987)

Ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần, từ 2-1987)

Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng

Ông Đặng Thí (đến 4-1982)

Ông Nguyễn Hữu Thụ (từ 4-1982 đến 5-1984)

Ông Đoàn Trọng Truyến (từ 5-1984 đến 2-1987)

Ông Nguyễn Khánh (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức, từ 2-1987)

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Phạm Hùng (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức đến 2-1987)

Ông Mai Chí Thọ (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Ông Văn Tiến Dũng (đến 2-1987)
Ông  Lê Đức Anh (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Ông Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Biệt phái Bộ Ngoại giao:

Ông Võ Đông Giang (từ 3-1983)

Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch  Nhà nước:

Ông Nguyễn Lam (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức đến 4-1982)
Ông Võ Văn Kiệt (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức từ 4-1982)

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Vũ Đại

 

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

Ông Hoàng Quy (từ 10-1983 đến 2-1987)

Ông Đậu Ngọc Xuân (từ 2-1987)

Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước: 

Ông Huỳnh Tấn Phát (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức, đến 6-1982)

Đỗ Quốc Sam (đến 10-1982)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: 

Ông Lê Khắc (đến 4-1982)

Ông Đặng Hữu (từ 4-1982)

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (từ tháng 5-1984, đổi là Thanh tra Nhà nước):

Ông Trần Nam Trung (đến 4-1982)   
Ông Bùi Quang Tạo (từ 4-1982 đến 2-1987)

Ông Nguyễn Văn Chính (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức, từ 2-1987)

Chủ nhịêm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ

Ông Hoàng Văn Kiểu (đến 2-1987, khi giải thể Uỷ ban)

Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước:

Ông Đoàn Trọng Truyến (đến 5-1984)

Ông Phan Văn Tiệm (từ 5-1984 là quyền Chủ nhiệm, từ 2-1987 là Chủ nhiệm)

Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Hoàng Anh (đến 4-1982)
Ông Chu Tam Thức (từ 4-1982 đến 6-1986)

Ông Vũ Tuân (từ 6-1986 đến 2-1987)

Ông Hoàng Quy (từ 2-1987)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ông Nguyễn Duy Gia (đến 6-1986)

Ông Lữ Minh Châu (từ 6-1986)

Bộ trưởng Bộ Vật tư:

Ông Trần Sâm (đến 4-1982)

Ông Hoàng Đức Nghi (từ 4-1982)

Bộ trưởng Bộ Lao động:

Ông Đào Thiện Thi (đến 2-1987, khi sát nhập Bộ Lao động và Bộ Thương binh Xã hội thành Bộ mới)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

Ông Đồng Sỹ Nguyên (đến 4-1982)

Ông Phan Ngọc Tường (từ 4-1982)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Ông Đinh Đức Thiện (đến 4-1982)

Ông Đồng Sỹ Nguyên (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức, từ 4-1982 đến 6-1986)

Ông Bùi Danh Lưu (từ 6-1986)

Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim:

Ông Nguyễn Văn Kha (đến 2-1987)

Ông Phan Thanh Liêm (từ 2-1987)

Bộ trưởng Mỏ và Than

Ông Nguyễn Trân (đến 6-1986)

Bộ trưởng Bộ Điện lực:

Ông Phạm Khai (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

Ông Trần Hữu Dư (đến 4-1982)
Ông Nguyễn Chí Vu (từ 4-1982 đến 2-1987)

Ông Vũ Tuân (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm:

Ông Vũ Tuân (đến 6-1982)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp:

Ông Nguyễn Ngọc Trìu (từ 2-1987 là Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức)

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp:

Ông Phan Xuân Đợt

Bộ trưởng Bộ Thủy lợi:

Ông Nguyễn Cảnh Dinh

Bộ trưởng Bộ Thủy sản:

Ông Nguyễn Tấn Trịnh

Bộ trưởng Bộ Lương thực:

Ông La Lâm Gia (đến 6-1984)

Ông Nguyễn Văn Chính (từ 6-1984 đến 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Nội thương:

Ông Trần Phương (đến 4-1982)

Ông Lê Đức Thịnh (từ 4-1982 đến 6-1986)

Ông Hoàng Minh Thắng (từ 6-1986)

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương

Ông Lê Khắc (đến 6-1986)

Ông Đoàn Duy Thành (từ 6-1986)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa:

Ông Nguyễn Văn Hiếu (đến 6-1986)

Ông Trần Văn Phác (đến 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông  Vũ Văn Cẩn (đến 4-1982)

Ông Đặng Hồi Xuân (từ 4-1982)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục:

Bà Nguyễn Thị Bình (đến 2-1987)

Ông Phạm Minh Hạc (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp:

Ông Nguyễn ĐÌnh Tứ (đến 2-1987)

Ông Trần Hồng Quân (từ 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội:

Ông Dương Quốc Chính (đến 4-1982)

Ông Song Hào (từ 4-1982 đến 2-1987)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

Ông Phan Hiền

Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng

Ông Đặng Thí (đến 4-1982)

Ông Nguyễn Hữu Thụ (từ 4-1982 đến 5-1984)

Ông Đoàn Trọng Truyến (từ 5-1984 đến 2-1987)

Ông Hồ Ngọc Nhường (từ 4-1987)

Bộ trưởng phụ trách công tác Văn hoá Nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (từ 9-1984)

Ông Cù Huy Cận

Bộ trưởng Bộ Thông tin

Ông Trần Hoàn (từ 2-1987, khi giải thể Ủy ban Phát thanh và  Truyền hình, thành lập Bộ Thông tin)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Ông Nguyễn Công Tạn (từ 2-1987, khi sáp nhập 3 Bộ Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm và Lương thực, thành lập Bộ mới)

Bộ trưởng Bộ Năng Lượng

Ông Vũ Ngọc Hải (từ 2-1987, khi sáp nhập 2 Bộ: Bộ Điện lực, Mỏ Than, thành lập Bộ mới)

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Kỳ Cẩm (từ 2-1987, khi sáp nhập 2 Bộ: Bộ Lao động và Bộ Thương binh Xã hội, thành lập Bộ mới)

                                                        

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản