Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII
(1987-1992)

Hội đồng Bộ trưởng

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Phạm Hùng (đến 10-3-1988 vì từ trần)

Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Võ Văn Kiệt (từ 3-1988 đến 6-1988)

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Đỗ Mười (từ 6-1988 đến 7-1991)

Ông Võ Văn Kiệt (từ 8-1991)

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Võ Văn Kiệt (từ 6-1987 đến 8-1991)

Ông Phan Văn Khải (từ 8-1991)

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Nguyễn Cơ Thạch (đến 8-1991)

Ông Đồng Sỹ Nguyên (đến 8-1991)

Ông Võ Nguyên Giáp (đến 8-1991)
Ông Nguyễn Khánh
Ông Trần Đức Lương
Ông Nguyễn Ngọc Trìu (đến 5-1988)
Ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) (đến 5-1988)
Ông Đoàn Duy Thành (đến 5-1988)

Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng:

Ông Nguyễn Khánh (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Ông Lê Đức Anh (đến 7-1991)
Ông  Đoàn Khuê (từ 8-1991)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Ông Nguyễn Cơ Thạch (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức đến 7-1991)
Ông Nguyễn Mạnh Cầm (từ 8-1991)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Mai Chí Thọ (đến 7-1991)
Ông Bùi Thiện Ngộ (từ 8-1991)

Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch  Nhà nước:

Ông Võ Văn Kiệt (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức đến 3-1988)
Ông Đậu Ngọc Xuân (từ 3-1988 đến 3-1989)
Ông Phan Văn Khải (từ 3-1989 đến 8-1991)
Ông Đỗ Quốc Sam (từ 8-1991)

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Đậu Ngọc Xuân (đến 3-1988)Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư:

Ông Đậu Ngọc Xuân (từ 3-1989 đến 4-1989)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư:

Ông Đậu Ngọc Xuân (từ 4-1989)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đối ngoại:

Ông Võ Đông Giang (đến 3-1988, khi sáp nhập Bộ Ngoại  thương và ủy ban Kinh tế Đối ngoại)

Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Kinh tế Văn hóa với Lào và Campuchia:

Ông Đặng Thí (đến 1-1989 khi giải thể ủy ban)

Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước: 

Ông Đỗ Quốc Sam (đến 3-1988, khi sáp nhập ủy ban với Bộ Xây dựng)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: 

Ông Đặng Hữu (đến 3-1990 đổi là Chủ nhiệm ủy ban Khoa học

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước:

Ông Nguyễn Văn Chính (Phó Chủ tịch HĐBT kiêm chức đến 5-1988)   
Ông Huỳnh Công Sổ (từ 5-1988 đến 4-1989)

Tổng Thanh tra Nhà nước (Ủy ban Thanh tra Nhà nước đổi tên từ 4-1989):

Ông Nguyễn Kỳ Cẩm (từ 4-1989)

Chủ nhiệm ủy ban Vật giá Nhà nước:

Ông Phan Văn Tiệm

Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Hoàng Quy (đến 5-1992)
Ông Hồ Tế (từ 5-1992)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (từ 4-1989 đổi là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước):

Ông Lữ Minh Châu (đến 4-1989)Ông Cao Sỹ Kiêm (từ 4-1989)

Bộ trưởng Bộ Vật tư(đến 3-1990, khi Bộ Vật tư sáp nhập vào Bộ Thương nghiệp):

Ông Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Ông Nguyễn Kỳ Cẩm (đến 4-1989)

Ông Trần Đình Hoan (từ 4-1989)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đến 10-1989, khi sáp nhập Bộ Xây dựng với Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước)

Ông Phan Ngọc Tường

Ông Ngô Xuân Lộc  (từ 10-1989)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (từ 1990 đổi là Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện):

Ông Bùi Danh Lưu

Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (từ 3-1990 đổi là Bộ Công nghiệp nặng):

Ông Phan Thanh Liêm (đến 2-1990)   

Ông Trần Lum (từ 2-1990)

Bộ trưởng Chuyên trách Công tác Miền núi và Dân tộc: (sau đổi là Chủ nhiệm Văn phòng Miền núi và Dân tộc)

Ông Hoàng Đức Nghi (từ 3-1990)

Bộ trưởng Bộ Năng lượng:

Ông Vũ Ngọc Hải

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

Ông Vũ Tuân (đến 2-1990)
Ông Đặng Vũ Chư (từ 2-1990)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm:

Ông Nguyễn Công Tạn

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp:

Ông Phan Xuân Đợt

Bộ trưởng Bộ Thủy sản:

Ông Nguyễn Tấn Trịnh

Bộ trưởng Bộ Nội thương:

Ông Hoàng Minh Thắng (đến 3-1987)

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp (3-1990 thành lập Bộ Thương nghiệp trên cơ sở Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư)

Ông Hoàng Minh Thắng (từ 3-1987 đến 8-1991)

Ông Lê Văn Triết (từ 8-1991)

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch (thành lập từ 8-1991 sau khi sáp nhập Bộ Thương nghiệp và Tổng cục Du lịch)

Ông Lê Văn Triết

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:

Ông Đoàn Duy Thành (đến 3-1988)

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (từ 3-1988 đến 3-1990, khi Bộ Ngoại thương sáp nhập với ủy ban Kinh tế Đối ngoại):

Ông Đoàn Duy Thành

Bộ trưởng Bộ Văn hóa:

Ông Trần Văn Phác (đến 3-1990)

Bộ trưởng Bộ Thông tin:

Ông Trần Hoàn (đến 3-1990)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch (từ 3-1990, khi sáp nhập hai Bộ Văn hóa, Thông tin và hai Tổng cục Thể dục thể thao, Du lịch):

Ông Trần Hoàn

Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông  Đặng Hồi Xuân (đến 11-1988)

Ông Phạm Song (từ 11-1988)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục:

Ông Phạm Minh Hạc (đến 3-1990)

Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp:

Ông Trần Hồng Quân (đến 3-1990)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 3-1990, khi sáp nhập Bộ Giáo dục và Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề): 

Ông Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

Ông Phan Hiền (đến 5-1992)

Ông Nguyễn Đình Lộc (từ 5-1992)

Bộ trưởng, chuyên trách công tác Tổ chức và cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng (từ 1991 đổi là Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng, từ 1992 đổi là Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ): 

Ông Phan Ngọc Tường (từ 11-1989)

Bộ trưởng phụ trách công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình:

Ông Mai Kỷ (từ 3-1992)


Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản